هیات مدیره شرکت سعدی
آقای حسین احمدی شاد

رئیس هیئت مدیره

آقای حسن خوش باش

عضو هیئت مدیره

آقای حامد ستاک

عضو هیئت مدیره

آقای فرهاد صفی خانی

عضو هیئت مدیره

آقای دکتر محمد صفری

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

شرکت های هم‌گروه