هیات مدیره شرکت سعدی
نیکنام هوشیار

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا مرادی

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا حدادزاده

عضو هیئت مدیره

امیر محمدرحیمی

عضو هیئت مدیره

حسین عامریان

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت های هم‌گروه