هیات مدیره شرکت سعدی
آقای حامد ستاک

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

آقای حسین احمدی شاد

رئیس هیأت مدیره - غیر موظف

آقای حسن خوش باش

عضو هیأت مدیره - غیر موظف

آقای فرهاد صفی خانی

عضو هیأت مدیره - غیر موظف

آقای مهدی حیدرزاده

عضو هیأت مدیره - غیر موظف

شرکت های هم‌گروه