هیات مدیره شرکت سعدی
حسین عامریان

رئیس هیئت مدیره

محمدرضا مرادی

نایب رئیس هیئت مدیره

رضا حدادزاده

عضو هیئت مدیره

امیر محمدرحیمی

عضو هیئت مدیره

دکتر محمد صفری

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

شرکت های هم‌گروه