مدیران شرکت

مدیر مالی و اداری

محمود علیدادی

دارای مدرک کارشناسی حسابداری

مدیر سرمایه گذای

روشنک حسین زاده نیک

دانشجوی مقطع دکتری مدیریت مالی