اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

آقای نیک‌نام هوشیار:

  • رئیس هیات مدیره
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد 

آقای امیرمحمد رحیمی:

  • عضو هیات مدیره
  • دارای مدرک دکتری

آقای محمدرضا مرادی :

  • عضو هیات مدیره
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد

آقای رضا حدادزاده:

  • عضو هیات مدیره
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد

 

 

آقای حسین عامریان :

  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
  • دانشجوی مقطع دکتری

​amerian@sadiinvestment.ir