اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

آقای مجید کاظمی :

  • رئیس هیات مدیره
  • دارای مدرک کارشناسی 

آقای نیکنام هشیار :

  • نایب رییس هیات مدیره
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد

آقای محمدرضا مرادی :

  • عضو هیات مدیره
  • دارای مدرک کارشناسی ارشد

آقای نیما فاضلی :

  • عضو هیات مدیره
  • دانشجوی مقطع دکتری

 

 

آقای حسین عامریان :

  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
  • دانشجوی مقطع دکتری